ZARZĄDZENIE NR 14 /2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Sosnowcu
z dnia 1.12.2020r.

na podstawie:
§ 1 a ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389 z późn. zm.) i § 11 g d Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

Zarządzam:
Decyzją PRM Pana Mateusza Morawieckiego w bieżącym roku szkolnym uległ zmianie termin ferii zimowych, dlatego na podstawie § 1 a ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389 z późn. zm.) i § 11 g d Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) oraz po konsultacji z Radą Pedagogiczną w Szkole Podstawowej nr 3 w Sosnowcu konieczna jest zmiana kalendarza roku szkolnego 2020/2021 w zakresie terminu ferii zimowych i terminów klasyfikacji klas I -VIII oraz zebrań z rodzicami w styczniu 2021 r.

Zmiana dotyczy:

Ferie zimowe 4 – 17 stycznia 2020 r.
Ustalenie przewidywanych ocen niedostatecznych klasy do 30 listopada 2020 r. Do godziny 15.00 / ostateczny termin skutecznego poinformowania Rodziców o ocenach ndst do 1.12.2020r - przez skuteczne poinformowanie rozumie się przesłanie informacji przez dziennik elektroniczny /vulcan /.

Ustalenie ocen śródrocznych 21.12.2020. Do godziny 15.00

Konferencja klasyfikacyjna 23 grudnia 2020 r. Godzina 10 30

Zebrania z rodzicami 20 stycznia 2021 r. Godzina 17.00 klasy I-III i godzina 17 45 klasy IV-VIII On - line
Konsultacje dla rodziców 20 stycznia 2021 r. Godzina 17.30 -19 00

Wszyscy nauczyciele do dyspozycji rodziców
Kontrola dokumentacji nauczycieli i wychowawców 31.12.2020 od godziny 8 00 wg harmonogramu / nauczyciele w gotowości do korekt godzina 8 00 – 15 30/
Termin konferencji zatwierdzającej – 28.12. 2020r godzina 10.30
Termin konferencji podsumowującej pracę szkoły w 30.12.2020r godzina 10.30
Termin przesłania dokumentacji określonej przez wicedyrektora szkoły 29.12.2020 godzina 10.30

dzien misia pluszowego

W Światowym Dniu Pluszowego Misia w nauce pomagały nam nasze Misie!
Opiekun Samorządu Uczniowskiego, pani Karolina Szczepkowska dziękuje za zaangażowanie w zabawę i zaprasza do udziału w następnych akcjach!

21 listopada obchodzimy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień.

Z tej okazji uczniowie i nauczyciele naszej szkoły przesyłają wszystkim Wielkie Uśmiechy!