Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 3 służy uczniom oraz ich rodzicom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi. Gromadzi zbiory przede wszystkim z zakresu literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, pedagogiki i psychologii oraz dydaktyki z różnych dziedzin wiedzy oraz oczywiście lektury.

Biblioteka szkolna mieści się na pierwszym piętrze naszej szkoły. Zajmuje trzy pomieszczenia. Pierwsze z nich to wypożyczalnia, w której oprócz udostępniania książek, opracowuje się i naprawia księgozbiór. Następne pomieszczenie to magazyn, w którym przechowuje się rzadziej udostępniane. W kolejnym pomieszczeniu mieści się czytelnia, w której znajdują się regały z czasopismami oraz księgozbiorem dla dzieci i młodzieży. Uczniowie mogą samodzielnie wybierać sobie książki. W tym samym pomieszczeniu znajduje się też Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej wyposażone w cztery stanowiska komputerowe podłączone do Internetu i drukarki wielofunkcyjnej. Można też skorzystać z profesjonalnej kserokopiarki. Z czytelni można spędzić ciekawie czas na każdej przerwie. Można poczytać lub pooglądać książki, czasopisma i komiksy, znaleźć informacje w Internecie, zagrać w gry stolikowe, odrobić lekcje, pouczyć się.

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz wiedzy o regionie i kraju.

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice/ opiekunowie prawni oraz pracownicy obsługi szkoły na zasadach ogólnie przyjętych:

1.1.udostępnianie zbiorów biblioteki odbywa się w godzinach jej otwarcia,

1.2. w bibliotece ma prawo przebywać uczeń w wyznaczonych godzinach lekcyjnych (w zastępstwie lekcji religii) oraz wypożyczający książki lub korzystający z czytelni,

1.3. w bibliotece obowiązuje zachowanie ciszy, spokoju i porządku,

1.4. w czasie przebywania w bibliotece nie wolno spożywać posiłków,

1.5. księgozbiór wypożyczalni jest udostępniany wypożyczającym do domu,

1.6. z księgozbioru podręcznego oraz zbiorów specjalnych można korzystać tylko w czytelni,

1.7. użytkownicy mają częściowy wolny dostęp do półek z książkami,

1.8. wydawnictwa stanowiące księgozbiór podręczny, zbiory taśmoteki i wideo i DVD udostępnia nauczyciel – bibliotekarz,

1.9. jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres dwóch tygodni, zwrot winien nastąpić niezwłocznie po przeczytaniu,

1.10. książki wypożycza się bezpłatnie w godzinach otwarcia biblioteki,

1.11. uczeń przygotowujący się do konkursów ma prawo wypożyczyć jednorazowo więcej niż 2 książki,

1.12. wypożyczoną książkę należy obejrzeć i zgłosić bibliotekarzowi ewentualne uszkodzenia,

1.13. wypożyczone książki należy szanować,

1.14. w przypadku zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik musi zwrócić taką samą książkę lub inną o tej samej lub wyższej wartości, po uprzednim porozumieniu się z nauczycielem – bibliotekarzem,

1.15. przed zakończeniem roku szkolnego uczniowie z klas programowo najwyższych muszą zwrócić wszystkie wypożyczone książki,

1.16. uczniowie zmieniający szkołę muszą zwrócić wszystkie wypożyczone książki,

1.17. kontrolę stanu czytelnictwa klas (na koniec każdego semestru) oraz terminowość zwrotu książek przeprowadza nauczyciel – bibliotekarz,

1.18. kontrolę zbiorów biblioteki zarządza dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami,

1.19. w bibliotece znajdują się stanowiska komputerowe dostępne dla uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz rodziców/ opiekunów prawnych uczniów.

2. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:

2.1. zapewnia pomieszczenia (czytelnia i ICIM, wypożyczalnia, magazyn, pomieszczenie do opracowywania księgozbioru) oraz ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia,

2.2. zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki,

2.3. kontroluje stan ewidencji,

2.4. zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych,

2.5. odpowiada za przekazanie zbiorów bibliotecznych przy zmianie nauczyciela – bibliotekarza,

2.6. zatwierdza plan pracy biblioteki,

2.7. zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2.8. zatwierdza regulamin biblioteki (czytelni, wypożyczalni, ICIM),

2.9. zatwierdza regulamin udostępniania podręczników,

2.10. zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczyciela – bibliotekarza,

2.11. uwzględnia w planie pracy szkoły zadania edukacji czytelniczej i medialnej,

2.12. inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką,

2.13. zapewnia realizację ścieżki edukacyjnej „Edukacja czytelnicza i medialna” w ramach nauczania różnych przedmiotów.

3. Biblioteka gromadzi następujące zbiory: książki, wydawnictwa informacyjne, słowniki, encyklopedie, lektury wg ustalonego przez szkołę kanonu, literaturę popularnonaukową, beletrystykę, programy nauczania dla nauczycieli, czasopisma dla nauczycieli i dla uczniów, kasety magnetofonowe, kasety wideo, płyty CD i DVD, itp.

4. Czas pracy biblioteki ustala nauczyciel – bibliotekarz w porozumieniu z dyrektorem szkoły, dostosowując go do organizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych w taki sposób, aby umożliwić uczniom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć i po ich zakończeniu.

5. Nauczyciel – bibliotekarz na równi z innymi nauczycielami uczestniczy w dydaktyczno – wychowawczej pracy szkoły. Jest członkiem Rady Pedagogicznej.

6. Nauczyciel – bibliotekarz powinien pozyskiwać zaufanie i sympatię uczniów oraz wytwarzać wokół siebie miłą, twórczą atmosferę, życzliwie oddziaływać na czytelników.

7. Nauczyciel – bibliotekarz zobowiązany jest do:

7.1. udostępniania zbiorów biblioteki,

7.2. udzielania informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,

7.3. poznawania uczniów, ich potrzeb czytelniczych i zainteresowań,

7.4. przysposabiania informacyjno – czytelniczego prowadzonego z poszczególnymi uczniami i całymi klasami,

7.5. organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

7.6. współdziałania z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych i rozwijania kultury czytelniczej,

7.7. informowania nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów oraz przygotowania analiz czytelnictwa na posiedzenie Rady Pedagogicznej,

7.8. współpracy z rodzicami uczniów, szkolnymi organizacjami i kołami zainteresowań,

7.9. stosowania różnych form inspiracji czytelnictwa,

7.10. inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego,

7.11. współpracy z instytucjami kultury i placówkami oświatowymi m.in. poprzez organizację i udział w konkursach czytelniczych, literackich i plastycznych,

7.12. kompletowania zbiorów i różnego rodzaju materiałów edukacyjnych oraz programów na nośnikach elektronicznych,

7.13. inwentaryzacji i zabezpieczania zbiorów,

7.14. pełnienia funkcji doradczo – informacyjnej w zakresie materiałów gromadzonych w szkole,

7.15. ewidencjonowania, opracowania, konserwacji i selekcjonowania zbiorów,

7.16. dbania o estetykę pomieszczeń bibliotecznych,

7.17. planowania zakupów wynikających z zainteresowań czytelników oraz potrzeb szkoły,

7.18. koordynowania procesu zamawiania, udostępniania podręczników szkolnych,

7.19. uzgadniania stanu majątkowego z księgowością,

7.20. opracowania rocznego planu pracy biblioteki,

7.21. organizowania i powielania dla potrzeb nauczycieli materiałów do poszczególnych przedmiotów,

7.22. włączania się do ogólnopolskich akcji czytelniczych.

8. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami na zasadach:

8.1. świadomego i aktywnego udziału uczniów w różnych formach upowszechniania i rozwijania kultury czytelniczej, dyskusji nad książkami, wystaw książkowych, itp.

8.2. trwałości wiedzy i umiejętności uczniów,

8.3. partnerstwa z uczniami szczególnie zdolnymi w ich poszukiwaniach czytelniczych,

8.4. pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym trudności wychowawcze.

9. Uczniowie:

9.1. mogą korzystać ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece,

9.2. najaktywniejsi czytelnicy są nagradzani,

9.3. są informowani o aktywności czytelniczej,

9.4. spędzający czas w czytelni są otaczani indywidualną opieką,

9.5. otrzymują pomoc w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych,

9.6. mogą korzystać z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,

10. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się w celu:

10.1. rozbudzania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,

10.2. doradztwa w doborze literatury samokształceniowej,

10.3. współtworzenia warsztatu informacyjnego biblioteki,

10.4. rozwijania kultury czytelniczej uczniów, przysposabiania do korzystania z informacji,

10.5. współuczestnictwa w działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy o zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.

11. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły:

11.1. mogą złożyć zamówienie na literaturę pedagogiczną, przedmiotu, poradniki metodyczne, czasopisma pedagogiczne dostępne w bibliotece szkolnej,

11.2. na wniosek nauczyciela nauczyciel – bibliotekarz przygotowuje i przekazuje literaturę do pracowni przedmiotowych, a także przeprowadza lekcje biblioteczne lub część zajęć,

11.3. korzystają z czasopism pedagogicznych, innych zbiorów gromadzonych w bibliotece oraz Internetu i programów multimedialnych,

11.4. dyrektor szkoły, wychowawcy i nauczyciele języka polskiego otrzymują informacje o stanie czytelnictwa uczniów

12. Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) na zasadach partnerstwa w:

12.1. rozwijania kultury czytelniczej uczniów (prelekcje na wychowawców na zebraniach klasowych),

12.2. popularyzacji literatury dla rodziców z zakresu wychowania,

12.3. współudziale rodziców w imprezach czytelniczych.

13. Rodzice:

13.1. mogą korzystać ze zbiorów zgromadzonych w bibliotece,

13.2. są informowani o aktywności czytelniczej dzieci.

14. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami:

14.1. aktywnie współuczestnicząc w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa,

14.2. wspierając działalność kulturalną bibliotek na szczeblu miejskim,

14.3. udział w lekcjach bibliotecznych prowadzonych przez bibliotekarzy z Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filia w Sosnowcu, innych szkół i bibliotek,

14.4. udział w różnorodnych konkursach,

14.5. udział w spotkaniach z pisarzami.

REGULAMIN CZYTELNI

1. Z czytelni i ICIM mogą korzystać nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie oraz ich rodzice.

2. Z czytelni i ICIM można korzystać w godzinach otwarcia biblioteki.

3. Otrzymane książki i czasopisma należy szanować.

4. Korzystając z czytelni i ICIM nie wolno przeszkadzać innym czytelnikom.

5. Czytelnik korzystający z czytelni i ICIM musi mieć czyste ręce.

6. W czytelni nie wolno jeść i pić.

7. Podczas lekcji w czytelni mogą przebywać uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii.

8. W przypadku nie przestrzegania regulaminu uczeń może zostać wyproszony z czytelni.

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

1. Stanowiska komputerowe w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) zostały zainstalowane w celu:

1.1. udostępniania zbiorów i źródeł informacji (lokalnie i poprzez sieć Internet) niezbędnych do nauki i pracy dydaktycznej,

1.2. redagowania przez uczniów prac szkolnych,

1.3. redagowania przez nauczycieli prac związanych z prowadzonym procesem dydaktycznym i wychowawczym.

2. Użytkownicy komputerów w ICIM zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień:

2.1. użytkownikami mogą być uczniowie szkoły, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice/ opiekunowie prawni oraz studenci odbywający praktyki szkolne,

2.2. ICIM dostępne jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej,

2.3. czytelnik chcąc skorzystać z komputera powinien poinformować o tym nauczyciela – bibliotekarza,

2.4. w ICIM należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom,

2.5. użytkownicy winni korzystać z komputerów głównie w celach dydaktycznych,

2.6. komputery nie mogą być wykorzystane do:

2.6.1. uzyskiwania korzyści materialnych,

2.6.2. wyszukiwania informacji o treściach obrażających innych (pornografia, treści rasistowskie, itp.),

2.6.3. korzystania z portali społecznościowych,

2.7. na komputerach można korzystać tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w oprogramowaniu,

2.8. Podłączanie prywatnych urządzeń np. MP3 i wykorzystywanie prywatnych nośników pamięci jest możliwe po uzyskaniu zgody nauczyciela – bibliotekarza. Nośnik, na którym będą zapisywane informacje musi być czysty,

2.9. stanowisko komputerowe może być użytkowane przez dwie osoby,

2.10. uczniowie mogą korzystać z ICIM pod nadzorem nauczyciela,

2.11. stanowiska komputerowe należy użytkować zgodnie z przepisami BHP,

2.12. istnieje możliwość wydrukowania potrzebnych informacji. Drukowanie jest bezpłatne, ale użytkownik powinien mieć własny papier,

2.13. w przypadku zauważenia usterki lub uszkodzenia sprzętu użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić o tym nauczyciela,

2.14. w przypadku nie przestrzegania w/w punktów regulaminu nauczyciel ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji,

2.15. za wszelkie szkody i zniszczenia poczynione umyślnie odpowiadają rodzice/ prawni opiekunowie ucznia,

2.16. rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Szkoły.

 

Autor: pani Marzena Borkowska