Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej

ul. Hutnicza 6, 
41-205 Sosnowiec, śląskie
Telefon: 32 266 18 83
Email: sp3@sosnowiec.edu.pl
Facebook: sp3sosnowiec

Organizacja pracy szkoły i Zasady obowiązujące podczas pracy zdalnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Sosnowcu.

Kategoria: Aktualności

Komunikat Dyrektora Szkoły

W związku z przedłużeniem zdalnego nauczania w klasach IV – VIII oraz wprowadzeniem od dnia 9.11.2020 r. do 29.11.2020 r. nauczania zdalnego w klasach I-III przekazuję Państwu istotne informacje dotyczące funkcjonowania szkoły w tym okresie.

Organizacja pracy szkoły:

 • Zajęcia dydaktyczne w klasach IV-VIII w formie nauki zdalnej zostają przedłużone do dnia 29.11.2020 r. i odbywają się na dotychczasowych zasadach.
 • Zajęcia dydaktyczne w klasach I-III do 29.11.2020 r. będą prowadzone w formie nauki zdalnej wg obowiązującego planu stacjonarnego.
 • Od 9 listopada do 29 listopada br. szkoła podstawowa jest zobowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej
 • Przerwy lekcyjne obowiązują bez zmian.
 • Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.
 • Praca specjalistów - pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego , nauczycieli rewalidacji pozostaje bez zmian (na pisemną prośbę rodzica - e-dziennik) - w/w zajęcia mogą być prowadzone zdalnie.
 • Uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej lub stacjonarnej.
 • Lekcja online trwa 30 minut + 15 minut pracy samodzielnej uczniów a nauczyciel jest do dyspozycji uczniów.
 • Uczniowie, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego mogą go wypożyczyć ze szkoły na czas nauczania zdalnego. Pierwszeństwo w wypożyczeniu mają uczniowie z rodzin wielodzietnych.
 • Nauczyciele mogą sprawdzać wiedzę i umiejętności uczniów zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Szkoły. Na bieżąco, poprzez dziennik elektroniczny są zobowiązani informować uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych przez nich ocenach.
 • Biblioteka szkolna jest czynna zgodnie z planem.
 • Zachowanie uczniów w czasie lekcji on-line podlega ocenie.
 • W klasach VIII wprowadza się stacjonarne konsultacje indywidualne lub grupowe (do 5 osób) z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczniowie przystępują do egzaminu ósmoklasisty. Harmonogram konsultacji zostanie przedstawiony w odrębnym komunikacie.

Zasady obowiązujące podczas pracy zdalnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Sosnowcu.

 1. W szkole obowiązuje jedna platforma do prowadzenia nauki zdalnej - Microsoft Teams oraz dziennik elektroniczny Vulcan.
 2. Spotkania on-line rozpoczynają i kończą tylko i wyłącznie prowadzący nauczyciele.
 3. Praca zdalna odbywa się zgodnie z planem lekcji.
 4. Lekcja on-line trwa do 30 minut + 15 minut (nauczyciel jest do dyspozycji ucznia: pytania, konsultacje lub organizacja pracy własnej).
 5. Narzędzie pracy uczniów (komputer, laptop) powinno być wyposażone w mikrofon i kamerę umożliwiające pracę zdalną.
 6. Uczniowie zobowiązani są do:
  1. udziału w lekcjach on-line,
  2. wykonania i przesyłania nauczycielowi prac zgodnie ze wskazówkami nauczyciela,
  3. skontaktowania się z nauczycielem uczącym danego przedmiotu lub wychowawcą w przypadku problemów technicznych i sprzętowych ucznia lub kontakt telefoniczny ze szkołą.
 7. Podczas zajęć on-line sprawdzana jest obecność uczniów.
 8. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się z konsekwencjami prawnymi.
 9. Zabronione jest udostępnianie osobom trzecim haseł i linków wysyłanych uczniom przez nauczycieli.
 10. W przypadku zaobserwowania osób niepożądanych podczas zajęć zdalnych w grupie, należy o tym fakcie poinformować nauczyciela prowadzącego.
 11. Uczeń ma obowiązek punktualnie rozpoczynać lekcje prowadzone on-line.
 12. Podczas realizacji zajęć w formie zdalnej należy bezwzględnie wykonywać polecenia nauczyciela.
 13. Uczeń zobowiązany jest do przygotowania się do lekcji: podręczniki, zeszyty, przybory szkolne.
 14. Uczeń nie powinien opuszczać pokoju, wychodzić w czasie lekcji.
 15. Uczeń nie może rozłączyć się przed zakończeniem zajęć bez zgody nauczyciela.
 16. Uczniowie stosują się do zasad ustalonych w danej grupie - zespole.
 17. Uczniowie zobowiązani są do kulturalnego zachowania się podczas zajęć - szanowania innych uczniów i nauczycieli. Uczniowie odzywają się do siebie kulturalnie, nie obrażają innych uczestników lekcji. Nie odzywają się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewają innych, nie krytykują. Podczas zajęć zachowują właściwą postawę i są przygotowani do lekcji.
 18. Uczniom zabrania się publikowania komentarzy i grafik obrażających lub poniżających uczestników zajęć.
 19. Przed każdymi zajęciami uczniowie wyłączają wszystko, co mają na komputerze, laptopie lub telefonie komórkowym. To, co dzieje się w tle może rozpraszać uczniów i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach.
 20. Uczniowie mają obowiązek systematycznej pracy.
 21. Uczniowie mają prawo do krótkiej przerwy między zajęciami - zgodnie z planem zajęć.
 22. Nieobecność na zajęciach usprawiedliwia rodzic u wychowawcy lub poprzez dziennik elektroniczny.
 23. Uczeń nieobecny na zajęciach on-line zobowiązany jest do uzupełnienia materiału omawianego na lekcji we własnym zakresie.
 24. Uczniowie powinni przestrzegać zasad bezpiecznej pracy z komputerem.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Sosnowcu

Ważny komunikat nt zajęć stacjonarnych

Kategoria: Aktualności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją Premiera RP i Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki

od poniedziałku, 9 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednocześnie do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Sosnowcu

Ważny komunikat nt zajęć stacjonarnych

Kategoria: Aktualności

Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.

BIP Logo 1 MEN Logo 1oke