Dyrekcja Szkoły zaprasza do zapisu dziecka do klasy pierwszej SP nr 3 im. Elizy Orzeszkowej

Rekrutacja odbywa się elektronicznie za pośrednictwem strony: sp-sosnowiec.nabory.pl od dnia 1 marca 2021.

 • Rodzice dzieci z obwodu szkoły wypełniają - ZGŁOSZENIE
 • Rodzice dzieci spoza obwodu szkoły wypełniają - WNIOSEK O PRZYJĘCIE

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu w godz. od 8.30 do 15.00 pod numerem tel. 32 266-18-83.

ZAPISY I REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 w Sosnowcu
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.a
Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe).
W rekrutacji do szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.
Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny– Dz. U. 2020 poz. 1740).
Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.
Przyjmowanie do klasy I

 1. Do klasy I SP3 w Sosnowcu na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są dzieci:
  • 7-letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • 6-letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.

Do obwodu SP3 należą:
ul. Będzińska, Floriańska, Ciepła, Cicha, Hutnicza, Mikołaja Kopernika, Kolibrów, Majowa, Nowopogońska, Niewielka, Orla, Piaskowa, Poprzeczna, Przechodnia, Racławicka, Żytnia, Zgoda, Rysia, Rzeczna, Spółdzielcza, Szpaków, Średnia, Zakątek, ks. Piotra Ściegiennego, Wielka, Wodna, Żółta, Zamknięta, Rybna, Czeladzka do numeru 20, S. Żeromskiego, Mariacka, J. Dąbrowskiego do numeru 17, Kasztanowa – numery nieparzyste, Lwowska – numery parzyste, Sucha do numeru 18.

Po zalogowaniu się do systemu rekrutacji elektronicznej istnieje możliwość sprawdzenia placówki obwodowej dla swojego dziecka.

 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie SP 3

 • Kandydaci zamieszkali w obwodzie SP6, przyjmowani są do klasy I z urzędu na podstawie Zgłoszenia - zgłoszenie dzieci odbywa się za pośrednictwem systemu elektronicznego poprzez wypełnienie elektronicznego zgłoszenia na stronie: sp-sosnowiec.nabory.pl/

Kandydaci zamieszkali poza obwodem SP6

 • Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 3 w Sosnowcu biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca w naborze uzupełniającym.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2021/2022 jest prowadzone w terminach określonych w Zarządzeniu nr 28 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli, do klas I publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, w tym oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz klas VII dwujęzycznych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym.


Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Wypełnienie elektronicznego wniosku
i złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2021 r.
– 19.03.2021 r.
(do godz. 15.00)

01.06.2021 r.
– 05.06.2021r.
(do godz. 15.00)

2.

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

26.03.2021 r.
(do godz. 12.00)

10.06.2021 r.
(do godz. 12.00)

3.

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 31.03.2021 r.
(do godz. 15.00)

do 17.06.2021 r.
(do godz. 15.00)

4.

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

01.04.2021 r.
(do godz. 12.00)

18.06.2021 r.
(do godz. 12.00)

 

Autor: pani Dyrektor Aleksandra Kuś-Grygier