Regulamin przyjęcia i korzystania dzieci ze świetlicy szkolnej

Szkoły Podstawowej nr 3 w Sosnowcu

 • Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia Dziecka do świetlicy wraz z oświadczeniami w wyznaczonym przez szkołę terminie. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci: z klas I-III - obojga rodziców pracujących; rodziców samodzielnie wychowujących dzieci. Z klas IV-VI będą przyjmowane dzieci w uzasadnionych przypadkach (np.: odległe miejsce zamieszkania, posiadanie młodszego rodzeństwa w świetlicy). Uczniowie niespełniający kryterium przyjęcia do świetlicy , którzy oczekują ze względów organizacyjnych na stałe zajęcia pozalekcyjne mogą korzystać z opieki świetlicy w wybranym dniu i godzinie tylko po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności przez rodziców u wychowawcy świetlicy.
 • Świetlica Szkolna jest czynna w godzinach od 6.45.00-16.30, do tej godziny dziecko musi zostać odebrane.
 • Najpóźniej do dnia 5 września danego roku szkolnego należy złożyć wyżej wymienioną kartę wraz z oświadczeniami w świetlicy.
 • Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia na bieżąco dokumentacji związanej z pobytem dziecka w świetlicy(aktualizowanie numerów telefonów, danych o stanie zdrowia dziecka itp.)
 • Dziecko chore (przeziębione, z gorączką, z bólem brzucha itp.) nie powinno przebywać
  w świetlicy. Rodzice dzieci z objawami choroby będą wzywani do szkoły w celu odebrania dziecka.
 • Zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych wg poziomu klasy. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach może liczyć do 25 osób.
 • Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe przynoszone do świetlicy przez dzieci (np. telefony komórkowe, zabawki, pieniądze itp.)
 • Dziecko przebywające na świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, a także kulturalnego zachowania się, przestrzegania podstawowych zasad higieny oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 • Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 • W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, psychologiem i pedagogiem szkolnym), a zachowanie dziecka nie uległo zmianie – możliwość uczestniczenia w zajęciach świetlicy może zostać zawieszona na czas określony bądź nieokreślony. Decyzję tę podejmuje dyrektor szkoły.
 • Wyjście ucznia do domu może nastąpić w następujących przypadkach:
  • osobistego odebrania dziecka przez rodziców / prawnych opiekunów/;
  • na podstawie informacji zamieszczonej w Karcie Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy;
  • na podstawie pisemnej informacji od rodziców/prawnych opiekunów wskazującej osobę upoważnioną do odbioru ucznia danego dnia;
  • na życzenie rodziców złożone pisemnie, dziecko uczęszczające do świetlicy może samo lub pod opieką starszego rodzeństwa opuścić świetlicę, jeżeli ukończyło 7 lat a uczeń, pod opieką którego wychodzi ze świetlicy osiągnął wiek co najmniej 10 lat (art. 43 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym).
 • Telefoniczne ustalenie rodzica/prawnego opiekuna z dzieckiem godziny powrotu do domu nie stanowi podstawy zwolnienia dziecka ze świetlicy.
 • Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą omawiać
  z wychowawcami oraz kierownikiem świetlicy.
 • Informacje związane z bieżącymi sprawami dotyczącymi pracy świetlicy znajdują się na tablicy ogłoszeń świetlicy.
 • Regulamin przyjęcia i korzystania dzieci do świetlicy opracowuje zespół wychowawców świetlicy w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

                                                                                                                          

Autor: pani Dyrektor Aleksandra Kuś-Grygier