SPOSÓB I TRYB REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W SOSNOWCU OD 25  MARCA 2020r

Nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Sosnowcu od dnia 25 marca 2020 r. na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawiesza działalność i tym samym przechodzi na system kształcenia na odległość.

2. Kształcenie na odległość rozumie się jako nauczanie realizowane za pośrednictwem różnego rodzaju mediów, w szczególności sieci Internet, które umożliwiają kontaktowanie się z uczniami i realizację na odległość procesów dydaktycznych.

3. Uczniowie w czasie nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość pozostają w domach, gdzie uczą się pod kierunkiem nauczycieli oraz z pomocą rodziców - ta sytuacja dotyczy szczególnie uczniów klas młodszych.

4. Uczniowie mogą korzystać z udostępnionych materiałów bez ograniczeń czasowych w dogodnym dla siebie czasie. Tematy oraz zadania realizowane są na bieżąco, nauka nie różni się od nauki w szkole za wyjątkiem miejsca, w którym się odbywa.

5. Nauczyciele/uczniowie/rodzice są zobowiązani do poszanowania praw autorskich udostępnianych materiałów i korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem. (Art. 115. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3).  

6. Wszelkie przestępstwa popełnione przeciwko bezpieczeństwu elektronicznie przetwarzanej informacji tj. nielegalne uzyskanie informacji (art. 267 par. 1 i 2 KK), naruszenie tajemnicy komunikacji sniffing (art. 267 par. 3 KK), naruszenie integralności danych (art. 268 KK), naruszenie integralności systemu (art. 269 KK), wytwarzanie „narzędzi hakerskich” (art. 269a KK oraz art. 269b KK), przestępstwo przeciwko czci – zniewaga, zniesławienie (art. 212 i art. 216 KK), oszustwo (art. 286 KK), kradzież z włamaniem dotycząca danych elektronicznych (art. 279 KK), uporczywe nękanie (art. 190a KK), groźba karalna (art. 190 KK) itp. zostaną niezwłocznie zgłaszane odpowiednim organom ścigania.

7. W czasie realizacji kształcenia na odległość obowiązuje ochrona danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

8. Nauczyciele  kontynuują realizację zmodyfikowanego programu nauczania zgodnego
z podstawą programową.

9. Nauczyciele kształcenia zintegrowanego, nauczyciele przedmiotowi (w oddziałach klas IV-VIII), przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość, dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

10. We wskazanym okresie szkoła w realizacji kształcenia na odległość wykorzystuje m.in. internetową Zintegrowaną Platformę Edukacyjną rejestrując się i logując na stronie https://epodreczniki.pl/ za pomocą otrzymanych od dyrektora szkoły loginów i haseł.

11. Wychowawcy otrzymane od dyrektora indywidualne hasła i loginy przekazują uczniom swojej klasy za pośrednictwem rodziców.

12. Wykorzystanie platformy dedykowane jest uczniom klas IV-VIII oraz zależnie od mobilności technologicznej i współpracy w tym zakresie między nauczycielami kształcenia zintegrowanego a rodzicami uczniów – także w oddziałach I-III.

13. Nauczyciele kształcenia zintegrowanego informują rodziców o przesyłanych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

14. Dotychczas przygotowywane przez nauczycieli formy i metody zdalnego przesyłania materiałów i treści edukacyjnych drogą on-line – zostają przekazywane z wykorzystaniem dziennika elektronicznego lub innych ustalonych z rodzicami i uczniami sposobów.

15. Harmonogram zajęć zdalnych poszczególnych oddziałów przekazany jest uczniom i rodzicom przez dziennik elektroniczny.

16. Nauczyciel, uwzględniając w realizacji zaplanowany przez siebie temat, obejmujący zakres programu nauczania, dostosowuje materiał i sposób realizacji z uczniami do ich możliwości i potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem zasad higieny pracy i bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej.

17. Nauczyciel w informacjach przede wszystkim wyjaśnia uczniom treści programowe z wykorzystaniem opracowanych przez siebie form przekazu dedykowanych na platformie, bądź przygotowanych przed rozpoczęciem zajęć.

18. Nauczyciel ustala z oddziałem klasowym formę i zakres czasowy kontaktu z uczniami w dniu, w którym zrealizował temat – w celu uzyskania informacji zwrotnej dotyczącej stopnia opanowania materiału.

19. Nauczyciel ustala uczniom czas na odesłanie wykonanego, zadania, ćwiczenia bądź polecenia, uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów oraz uwarunkowania technologiczne posiadanych przez nich narzędzi elektronicznych, sytuacje losowe, rodzinne.

20. Nauczyciel monitoruje i sprawdza wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce.

21. Ocenianiu podlegają wykonane przez uczniów m.in. zadania, ćwiczenia, prace, w tym prace domowe – przesłane do nauczyciela w uzgodnionym terminie np. z wykorzystaniem platformy i dziennika elektronicznego.

22. W oddziałach klas I-III formy oceniania i sprawdzania wiedzy ustalają nauczyciele wychowawcy. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu. Aktywność nauczyciela polega przede wszystkim na informowaniu rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu oraz uzyskaniu "informacji zwrotnej" podlegającej ocenie. Ocenianiu podlegają np. zadania domowe przesłane do nauczyciela w uzgodnionym terminie, aktywność uczniów wykazywana w zakresie systematyczności, zaangażowania oraz dodatkowe (związane z tematem przeprowadzonej lekcji) zlecone przez nauczyciela czynności i prace wykonane przez uczniów.

23. Monitorowanie realizacji podstawy programowej i ocenianie dokumentowane będzie w dzienniku elektronicznym, wpisując tematy i stopnie.

 24. Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy przygotowują on-line zestaw zabaw i ćwiczeń, które uatrakcyjnią uczniom czas spędzany w domu np. zbiór ćwiczeń/zabaw/aktywności dla dzieci w różnym wieku, do wykonania samodzielnego lub z członkami rodziny w czasie kwarantanny, proste aktywności, także fizyczne, pomagające dzieciom w pozbyciu się napięcia, lęku, poprzez formy ruchowe, wszelkiego rodzaju gry, zabawy, pląsy, tańce itp.

25. Nauczyciel biblioteki prowadzi konsultacje, przekazuje materiały informacyjne, zachęcające i motywujące do czytania książek, rozwijania zainteresowań, czy prezentacje w dowolnej formie (Power Point, PDF, inne ogólnie dostępne formaty), w dwóch grupach wiekowych – dla dzieci starszych i młodszych Treści dostosowane są dla danej grupy wiekowej.

26. Szkolny pedagog,  psycholog, doradca zawodowy, nauczyciel wdż pełnią dyżur dla uczniów i rodziców on-line w dotychczasowych godzinach swojej pracy, m.in. prowadząc konsultacje, motywując do nauki, zdrowego trybu życia, udzielając wsparcia i pomocy w ramach swoich kompetencji, przekazując materiały specjalistyczne, np. opracowanie informacji dla rodziców na temat organizowania dzieciom warunków do nauki w domu, motywowania i wspierania dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, bezpieczeństwa dzieci w sieci i poza nią. Kontakt z dziećmi i rodzicami na bieżąco. Szczególne wsparcie dla uczniów z orzeczeniami i opiniami PPP i ich rodziców. 27. Nauczyciele na bieżąco przekazują informację zwrotną uczniom i rodzicom o postępach w nauce i ocenach.

27. Nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy na bieżąco są ze sobą w kontakcie telekomunikacyjnym dzieląc się m.in. informacjami bieżącymi, umiejętnościami, ciekawymi narzędziami pracy, materiałami, wspólnie konsultując i rozwiązując trudności i bieżące problemy.

Sosnowiec, 25 marca 2020r

Autor: pani Dyrektor Szkoły Aleksandra Kuś-Grygier

Regulamin przyjęcia i korzystania dzieci ze świetlicy szkolnej

Szkoły Podstawowej nr 3 w Sosnowcu

 • Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia Dziecka do świetlicy wraz z oświadczeniami w wyznaczonym przez szkołę terminie. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci: z klas I-III - obojga rodziców pracujących; rodziców samodzielnie wychowujących dzieci. Z klas IV-VI będą przyjmowane dzieci w uzasadnionych przypadkach (np.: odległe miejsce zamieszkania, posiadanie młodszego rodzeństwa w świetlicy). Uczniowie niespełniający kryterium przyjęcia do świetlicy , którzy oczekują ze względów organizacyjnych na stałe zajęcia pozalekcyjne mogą korzystać z opieki świetlicy w wybranym dniu i godzinie tylko po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności przez rodziców u wychowawcy świetlicy.
 • Świetlica Szkolna jest czynna w godzinach od 6.45.00-16.30, do tej godziny dziecko musi zostać odebrane.
 • Najpóźniej do dnia 5 września danego roku szkolnego należy złożyć wyżej wymienioną kartę wraz z oświadczeniami w świetlicy.
 • Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia na bieżąco dokumentacji związanej z pobytem dziecka w świetlicy(aktualizowanie numerów telefonów, danych o stanie zdrowia dziecka itp.)
 • Dziecko chore (przeziębione, z gorączką, z bólem brzucha itp.) nie powinno przebywać
  w świetlicy. Rodzice dzieci z objawami choroby będą wzywani do szkoły w celu odebrania dziecka.
 • Zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych wg poziomu klasy. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach może liczyć do 25 osób.
 • Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe przynoszone do świetlicy przez dzieci (np. telefony komórkowe, zabawki, pieniądze itp.)
 • Dziecko przebywające na świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, a także kulturalnego zachowania się, przestrzegania podstawowych zasad higieny oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 • Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 • W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, psychologiem i pedagogiem szkolnym), a zachowanie dziecka nie uległo zmianie – możliwość uczestniczenia w zajęciach świetlicy może zostać zawieszona na czas określony bądź nieokreślony. Decyzję tę podejmuje dyrektor szkoły.
 • Wyjście ucznia do domu może nastąpić w następujących przypadkach:
  • osobistego odebrania dziecka przez rodziców / prawnych opiekunów/;
  • na podstawie informacji zamieszczonej w Karcie Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy;
  • na podstawie pisemnej informacji od rodziców/prawnych opiekunów wskazującej osobę upoważnioną do odbioru ucznia danego dnia;
  • na życzenie rodziców złożone pisemnie, dziecko uczęszczające do świetlicy może samo lub pod opieką starszego rodzeństwa opuścić świetlicę, jeżeli ukończyło 7 lat a uczeń, pod opieką którego wychodzi ze świetlicy osiągnął wiek co najmniej 10 lat (art. 43 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym).
 • Telefoniczne ustalenie rodzica/prawnego opiekuna z dzieckiem godziny powrotu do domu nie stanowi podstawy zwolnienia dziecka ze świetlicy.
 • Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą omawiać
  z wychowawcami oraz kierownikiem świetlicy.
 • Informacje związane z bieżącymi sprawami dotyczącymi pracy świetlicy znajdują się na tablicy ogłoszeń świetlicy.
 • Regulamin przyjęcia i korzystania dzieci do świetlicy opracowuje zespół wychowawców świetlicy w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

                                                                                                                          

Autor: pani Dyrektor Aleksandra Kuś-Grygier

REGULAMIN JADALNI

1. Do jadalni wchodzimy pojedynczo, po odnotowaniu swojej obecności u  osoby wydającej numerki potwierdzające , że dany uczeń został zapisany na  obiad.

2. Podczas spożywania posiłków obowiązuje:

      a) cisza

      b) przestrzeganie kultury jedzenia:

 • właściwa postawa przy stoliku,
 • prawidłowe posługiwanie się sztućcami,
 • zwracanie uwagi na formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam.

3. Po spożyciu posiłku należy:

      a)  pozostawić swoje miejsce w porządku,

      b) odnieść naczynia

      c) spokojnie opuścić stołówkę szkolną

4. Uczniowie bezwzględnie stosują się do poleceń nauczyciela.

5. Po jadalni nie biegamy, nie przepychamy się, dbamy o bezpieczeństwo  swoje i innych.

6. Zgłaszamy nauczycielom przypadki niebezpiecznego zachowania innych dzieci.

7. W razie nieprzestrzegania regulaminu uczeń może być usunięty z sali (posiłek zje w innym czasie).  O jego niewłaściwym zachowaniu poinformowani zostaną rodzice i wychowawca klasy.

8. W jadalni szkolnej mogą przebywać tylko osoby jedzące obiad oraz nauczyciele dyżurni. Rodzice oczekują na dzieci przed jadalnią.

Autor: pani Dyrektor Aleksandra Kuś-Grygier