RZECZNIK PRAW UCZNIA


     JAROSŁAW JAWORSKI

ZADANIA SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIA
INFORMACJA DLA UCZNIÓW

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
 • Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli.
 • W dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego.
 • Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów,
 • Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów.
 • Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

Środki działania Rzecznika:

 • Załatwianie indywidualnych skarg.
 • Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole,
 • Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
 • Współpraca z fachowcami (np. psychologiem, pedagogiem, prawnikiem),
 • Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym.
 • Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
 • Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
 • Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

Szkolny Rzecznik może:

 • Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.
 • Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły i psychologa szkolnego,
 • Organizować konfrontacje wyjaśniające.
 • Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia.
 • Inicjować działania  w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
 • skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,
 • w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
 • ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • podjęcie mediacji ze stronami,
 • zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,
 • wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:

 1. Znajomość Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania oraz Konwencji Praw Dziecka.
 2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
 3. Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
 4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 5. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
 6. Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.

O czym uczeń wiedzieć powinien:

 1. Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 2. Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
 3. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
 4. Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.
 5. Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.
 6. Rzecznik ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji,
 1. Pytania i wnioski uczniowie mogą zgłaszać osobiście lub kierować drogą e-mailową na adres:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Każde pytanie lub wniosek muszą być podpisane przez ucznia (imię, nazwisko, klasa)

Jeśli uważasz , że w szkole zostało naruszone

Twoje prawo – Prawo Ucznia

Przyjdź ! Powiedz!
Napisz!

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

L.p. Zadania do realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji
1 Omówienie aktów prawnych związanych z prawami i obowiązkami ucznia - Statut Szkoły, WSO, regulaminy

- Rzecznik Praw Ucznia                      

- wychowawcy                                        

- nauczyciele poszczególnych przedmiotów

Wrzesień
2 Nawiązanie współpracy z Samorządem Uczniowskim

- Rzecznik Praw Ucznia                           

- opiekun S.U.

Październik
3 Wyeksponowanie w widocznym miejscu aktów prawnych dotyczących praw ucznia - Rzecznik Praw Ucznia Październik
4 Organizacja spotkań poszczególnych klas z Rzecznikiem Praw Ucznia - Rzecznik Praw Ucznia październik- grudzień
5 Sporządzenie raportu z działalności rzecznika - Rzecznik Praw Ucznia Luty, czerwiec
6 Przeprowadzenie pogadanek o prawach dziecka.

- Rzecznik Praw Dziecka                              

- wychowawcy

Marzec
7 Przygotowanie i opracowanie ankiety na temat przestrzegania praw ucznia w szkole wśród uczniów - Rzecznik Praw Ucznia Marzec
8 Indywidualne spotkania z uczniami w celu poznania i rozwiązywania problemów ucznia, mediacje uczeń-uczeń, uczeń- nauczyciel

- Rzecznik Praw Ucznia                            

- nauczyciele                                             

- wychowawcy

cały rok
9 Prowadzenie zakładki Rzecznika Praw Ucznia na stronie internetowej szkoły - Rzecznik Praw Ucznia cały rok

WYKAZ DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH STAN PRAWNY DZIECKA


KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. ( Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r. )

KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I WOLNOŚCI sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z dnia 10 lipca 1993 r. )

EUROPEJSKA KONWENCJA PRAW DZIECKA sporządzona w dniu 25 stycznia 1996 r.

O RZECZNIKU PRAW DZIECKA. Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r.

spobr