Home

W naszej szkole, w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu, zorganizowano akcję zbiórki artykułów higienicznych na kwotę prawie 300zł. Uczniowie przygotowali również kartki świąteczne dla podopiecznych Hospicjum św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu.
Ponadto w szkole odbyły się prelekcje dotyczące wolontariatu i bycia wolontariuszem.
Opiekun koła p. Barbara Bubik-Cieślik serdecznie dziękuje wszystkim wolontariuszom za pomoc i dobre serce.

NIE MARNUJMY ŻYWNOŚCI !!!

   Statystyczny Polak marnuje 50 kilogramów, a do wyrzucania jedzenia przyznaje się co trzecia osoba - to dane najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie Federacji Polskich Banków Żywności.

   Około 2 milionów - tyle ton żywności w Polsce każdego roku trafia do kosza. Polacy wśród najczęściej wyrzucanych produktów wskazują kolejno:

- pieczywo (51 proc.), warzywa (33 proc.),

- wędliny (49 proc.), - owoce (32 proc.), a także- jogurty (16 proc.).

t2

REGULAMIN   WOLONTARIATU wol

Regulamin Szkolnego Wolontariatu przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Sosnowcu.

„Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”.                                                     (Ew. Mateusza 22:36-40, Biblia Warszawska)

Postanowienia ogólne.

1.  Wolontariat- to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.

2. Wolontariusz- osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego.

3. Wolontariat Szkolny- inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

4. . Członkiem Klubu może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną zgodę rodzica / opiekuna ustawowego na działalność w klubie. Do klubu mogą być wpisani uczniowie przed ukończeniem 13 roku życia, za zgodą rodziców/ ustawowych opiekunów, którzy mogą prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem nauczyciela – koordynatora

Cele i działania.

1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.

2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

3. Kształtowanie postaw prospołecznych.

4. Rozwijanie empatii, zrozumienia.

5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

8. Angażowanie się na działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym akcyjnym.

Prawa wolontariusza.

1. Do Szkolnego Wolontariatu może należeć młodzież SP nr 3 w Sosnowcu.

2. Członkowie Wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.

3. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.

4. Członkowie Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.

5. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.

6. Każdy może przystąpić do klubu jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów wolontariatu szkolnego.

7. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę.

Obowiązki wolontariusza.

1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza (załącznik I).

2. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach.

3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.

4. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.

5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.

6. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.

7. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Wolontariatu.

Nagradzanie wolontariuszy.

1.Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontarystyczną i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z zasadami opisanymi w § 124 statutu szkoły;

2. Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:

 1. pochwała Dyrektora na szkolnym apelu,
 2. przyznanie dyplomu,
 3. wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego,
 4. pisemne podziękowanie do rodziców,
 5. wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez trzy lata nauki brał udział w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w co najmniej czterech działaniach szkolnych.

2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

Rezygnacja z pracy w wolontariacie.

1. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie.

2. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica.

3. Rezygnacja z pracy w wolontariacie nie oznacza uniknięcia punktów ujemnych, jeśli uczeń nie wywiązywał się (w okresie wcześniejszym niż dwa tygodnie od złożenia rezygnacji) z powierzonych mu obowiązków.

Załącznik nr I - Zobowiązanie wolontariusza.

Przystępując do Szkolnego Wolontariatu oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Wolontariatu Szkolnego oraz sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań.

…………………………

(podpis wolontariusza)

………………………

AKCJE CHARYTATYWNE W NASZEJ SZKOLE:

 1. 1.Zbiórka korków
 2. 2.Zbiórka materiałów opatrunkowych i higienicznych.
 3. 3.Zbiórka artykułów żywnościowych.

DOŁĄCZ DO NAS !!!!  

Szkolne Koło Wolontariusza

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Sosnowcu

PLAN PRACY

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.

Zaplanowane działania

Termin realizacji                                                                  

Sojusznicy

1.Promocja idei wolontariatu:

- wykonanie gazetki ściennej;

- rozmowy indywidualne z uczniami;

- zamieszczanie informacji dotyczących działalności Koła na stronie internetowej szkoły.

wrzesień/październik

na bieżąco

2.Opracowanie planu pracy na rok szkolny 2017/2018:

- spotkanie organizacyjne;

-nabór nowych członków Szkolnego Koła Wolontariusza,

-przypomnienie regulaminu Szkolnego Koła Wolontariusza;

wrzesień/październik

3.Pozyskiwanie sponsorów w celu zdobycia środków finansowych związanych z działalnością Koła

cały rok

właściciele prywatnych firm, rodzice uczniów.

4.Prowadzenie przez opiekuna Koła spotkań i szkoleń dla wolontariuszy z zakresu tematyki wolontariatu.

cały rok szkolny

 

5.Podejmowanie przez członków Koła różnych form pomocy charytatywnej z własnej inicjatywy

cały rok

Rodzice uczniów

6.Współpraca z Hospicjum św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu - udział w akcji „Pola Nadziei”.    

w zależności od potrzeb

październik

Hospicjum

7.KWESTA LISTOPADOWA, zbiórka artykułów żywnościowych, środków opatrunkowych, wsparcie dzieci osieroconych – artykuły w szkolne, pomoc w nauce, organizacja wolnego czasu itp.

listopad

uczniowie

8. Podejmowania własnych inicjatyw, organizowania różnych form pomocy i wsparcia dla podopiecznych hospicjum jak i samej instytucji

Cały rok

uczniowie

9. KONKURS PLASTYCZNY:

„ŻONKILOWE SERCE”.

Listopad - grudzień

Uczniowie, nauczyciel plastyki.

10. KONKURS ŻONKILOWA ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI

Grudzień-styczeń

Uczniowie, nauczyciel plastyki.

11. KONKURS LITERACKI: LIST OD WOLONTARIUSZA

Styczeń-luty

Uczniowie, nauczyciel języka polskiego.

12. Konkurs żonkilowy - „POEZJA PEŁNA NADZIEI”.

marzec-kwiecień

Uczniowie, nauczyciel języka polskiego.

14.Udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

styczeń

Społeczność szkolna, środowisko lokalne

15. „Kramik Walentynowy” – sprzedaż kartek i upominków walentynkowych.

styczeń - luty

17. Zbiórka artykułów żywnościowych dla osób biednych.

II semestr

18. „Paczka na Dzień Dziecka”

maj

Społeczność szkolna

22. podsumowanie pracy Szkolnego Koła Wolontariusza.

czerwiec

23.Wręczenie zaświadczeń dla wolontariuszy

czerwiec

Plan Pracy Szkolnego Klubu Wolontariusza jest dokumentem otwartym, tzn. możliwe jest dokonywanie jego modyfikacji w trakcie realizacji.

Opiekun – mgr Barbara Bubik-Cieślik

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIUSZA

„Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”.

(Ew. Mateusza 22:36-40, Biblia Warszawska)

I. Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie.

 2. Wolontariusz Szkolnego Koła Wolontariatu  działa na zasadach wolontariatu.

3. Szkolne Koło Wolontariatu  powstało z inicjatywy nauczycieli i uczniów oraz jest formą pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.

4. Szkolne Koło Wolontariatu  jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby wyrażające chęć pomocy innym.

5. Koło działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji.

6. Opiekę nad kołem sprawuje koordynator, którzy nadzoruje ich pracę. 

II. Członkowie

1. Wolontariuszem Szkolnego Koła Wolontariatu  może być każda osoba wyrażająca chęć wolontaryjnej pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.

 2. Uczeń niepełnoletni przed przystąpieniem do koła powinien okazać pozwolenie od rodzica/opiekuna prawnego.

3. Wolontariusz ma prawo do:

- wpływania na działania koła poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów,

 - wypowiedzenia członkostwa w kole w dowolnym czasie,

- promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu.

4. Wolontariusz ma obowiązek:

- uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez koordynatorów,

 - aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem,

- wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej, jak potrafi.

III. Zadania koordynatora

1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów - wolontariuszy.  

2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z osobami oraz z instytucjami potrzebującymi wolontaryjnego wsparcia.

3. Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.

4. Reprezentowanie wolontariuszy.

5. Przyjmowanie i odwoływanie członków koła.

6. Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań. 

IV. Cele i sposoby działania

 1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.
 2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 3. Kształtowanie postaw prospołecznych.
 4. Rozwijanie empatii, zrozumienia.
 5. Inspirowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.
 6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
 8. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym i akcyjnym.

I. Teren szkoły:

 • Pomoc w lekcjach uczniom słabszym- POGOTOWIE KOLEŻEŃSKIE
 • zbiórki zabawek, słodyczy, odzieży dla najbiedniejszych,
 • akcje tematyczne, prace plastyczno-techniczne na rzecz np. dzieci biednych, potrzebujących wsparcia materialnego
 • zorganizowanie akcji na Dzień Dziecka – włączenie się do ogólnopolskiej akcji: „Szlachetna paczka”.
 • zbiórka żywności dla osób ubogich.
 • zbiórka materiałów biurowych i higienicznych na rzecz hospicjum.

II. Instytucje, ośrodki itp.

 • zbiórki na rzecz innych.
 • udział w warsztatach szkoleniowych.
 • udział w corocznej akcji „POLA NADZIEI”.(*Pozyskiwanie środków finansowych potrzebnych   dla bieżącego funkcjonowania Ośrodka Hospicjum Domowego. * Edukacja dotycząca metod pracy z nieuleczalnie chorymi ludźmi oraz z osobami w żałobie.
 • Propagowanie w społeczeństwie postaw altruistycznych, otwartych na drugiego, zwłaszcza cierpiącego człowieka. Szczególnie zachęcanie młodzieży do praktycznego zaangażowania

w pomoc dla ludzi cierpiących.

V. Nagradzanie wolontariuszy

1. Pochwała  koordynatora z wpisem do dziennika.

2. Pochwała wychowawcy, wicedyrektora, dyrektora szkoły. 

3. List gratulacyjny do rodziców. 

VI. Postanowienia końcowe  

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.

2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Koła.

3. Rozwiązania Koła może dokonać tylko Dyrekcja Szkoły.

 4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

 5.Wolontariusze aktywnie współpracują z Samorządem Uczniowskim.

Koordynator – Barbara Bubik-Cieślik

Październik 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


wolon

kbdspn

spobr