1. Rekrutację uczniów do klasy pierwszej prowadzi się w 2024r. roku wg harmonogramu:

1) od 01.03.2024r. (od godz. 12.00) – 19.03.2024r. (do godz. 15 .00) – zgłoszenie kandydata do przynależnej mu obwodowo szkoły podstawowej.

2) od 01.03.2024r. (od godz. 12.00) – 20.03.2024r. (do godz. 15.00) – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe.

3) od 08.04.2024r. (od godz. 12.00) – 19.04.2024r. (do godz. 15.00) – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły pozaobwodowej (oraz obwodowej w terminie uzupełniającym) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

4) od 08.04.2024r. (od godz. 12.00) – 22.04.2024r. (do godz. 15.00) - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe.

5) 23.04.2024r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Sosnowcu.

6) do 26.04.2024r. do godz. 13.00 – potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia.

7) 27.04.2024r. do godz. 15.00– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Sosnowcu

8) 29.04.2024r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym do Szkoły Podstawowej nr 3
w Sosnowcu

2. Na wniosek rodziców złożony nie później niż do dnia 31.08.2024r. dyrektor szkoły w obwodzie, w którym mieszka dziecko odracza rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego o jeden rok. W tym wypadku wymagana jest opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.  • O autorze: Dyrektor szkoły, Aleksandra Kuś-Grygier

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej

ul. Hutnicza 6,

41-205 Sosnowiec, śląskie

Telefon: 32 266 18 83

Email: sp3@sosnowiec.edu.pl

Facebook: sp3sosnowiec

Edycja:

Bartosz Gołębiowski

Telefon: 697 795 948

 

Patryk Gołębiowski

Telefon: 533 454 696

 

Email: kontakt@webcorner.pl