PLAN DZIAŁAŃ RZECZNIKA PRAW UCZNIA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

L.p. Zadania do realizacji Termin realizacji

1

 • Propagowanie wśród członków społeczności szkolnej wiedzy nt. praw ucznia , popularyzowanie postanowień Konwencji Praw dziecka i innych aktów z tego zakresu.

 • Organizacja kampanii informacyjnej: gablota informacyjna, przygotowanie ulotek informacyjnych.

 • Udostępnianie adresów placówek działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

cały rok szkolny

2

 • Współpraca z SU/pedagogiem szkolnym oraz psychologiem we współorganizacji:
  • Dnia praw dziecka i ucznia,
  • Szkolny Konkurs Wiedzy o Prawach Dziecka i Człowieka,
  • Dnia bez przemocy.

grudzień, luty/marzec, czerwiec

3

 • Współorganizowanie z SU apeli porządkowo-podsumowujących organizacji różnych akcji zaproponowanych przez SU lub społeczność uczniowską
  (np.: „Dzień bez przeklinania”)

cały rok szkolny

4

 • Uruchomienie Skrzynki zaufania

październik - czerwiec

5

 • Spotkania w szkole podczas dyżuru oraz raz w semestrze w grupach wychowawczych w celu zebrania opinii od uczniów na temat przestrzegania praw ucznia w naszej szkole

styczeń, czerwiec

6

 • Działania mediacyjne w sprawach spornych oraz interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia .Informowanie stron spornych o podjętych działaniach

 

cały rok szkolny

7

 • Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety na temat przestrzegania praw ucznia

marzec

8

 •  Dokumentowanie działań:
  • Prowadzenie teczki z dokumentacją dotyczącą rozpatrywania wpływających skarg do Rzecznika Praw Ucznia
  • Sprawozdanie z działań podczas konferencji  RP
 

cały rok szkolny
koniec semestru i roku szkolnego

9

 •  Dyżur Rzecznika Praw Ucznia

pierwszy poniedziałek miesiąca
Godz.12.45-13.30

 

ZADANIA SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIA
INFORMACJA DLA UCZNIÓW

Zadania i funkcje Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia:

 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
 • Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli.
 • Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów,
 • Ewaluacja i proponowanie zmian przepisów dotyczących uczniów.
 • Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

Środki działania Rzecznika:

 • Załatwianie indywidualnych skarg.
 • Sporządzanie raportów dotyczących respektowania prawa ucznia w szkole,
 • Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw.
 • Współpraca z fachowcami (np. psychologiem, pedagogiem, prawnikiem),
 • Rzecznik Praw Ucznia nie wyręcza w obowiązkach wychowawców.
 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
 • Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

O czym uczeń wiedzieć powinien:

 • Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 • Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
 • Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.
 • O autorze: pan Rafał Wójcik

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej

ul. Hutnicza 6,

41-205 Sosnowiec, śląskie

Telefon: 32 266 18 83

Email: sp3@sosnowiec.edu.pl

Facebook: sp3sosnowiec

Edycja:

Bartosz Gołębiowski

Telefon: 697 795 948

 

Patryk Gołębiowski

Telefon: 533 454 696

 

Email: kontakt@webcorner.pl